Actueel

Wat doen we zoal?
Praten. Veel praten. En luisteren. Dat doen we sinds we met Willemina Wereld begonnen zijn. Met allerlei mensen en organisaties. Om te horen wat er leeft. Om te horen waar behoefte aan is, om te kijken waar we verbindingen kunnen leggen en waar we samen kunnen werken. Om te vertellen dat we met Willemina Wereld een plan hebben waar de hele gemeenschap nu en vooral ook in de toekomst wat aan heeft.
Klik hier om te zien met wie we al mooie contacten hebben gelegd, waaruit beslist meer kan voortkomen.

Zie hier de laatste ontwikkelingen:

16 mei 2013:

WILLEMINA WUIFT:
Wij willen jullie op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen omtrent Willemina Wereld. Dinsdag 14 mei hebben we van de Gemeente Oude IJsselstreek eindelijk een schrijven ontvangen mbt de verkoop van de Wilhelmina locatie. Echter, hier zijn geen concrete voorwaarden en condities benoemd zoals wij verzocht hebben, maar zijn “uitgangspunten” met een groot algemeen karakter beschreven. Tevens is ons een tijdslimiet gesteld van twee maanden.

Op basis hiervan kunnen wij concluderen dat de Gemeente het plan niet serieus neemt want hiermee zijn wij niet in staat om werkelijk aan de slag te gaan. Omdat zij geen concrete informatie verschaffen, weten wij niet waar we aan toe zijn en zou verder tijd en energie investeren niets opleveren. Dit in combinatie met te weinig draagvlak maakt dat wij hebben besloten te stoppen met Willemina Wereld.

Met een gevoelsmix van teleurstelling en opluchting realiseren wij ons goed dat een dergelijk plan lostrekken in deze tijd en in deze Gemeente een erg lastige taak is en sluiten wij af met een goed gevoel van in elk geval alles geprobeerd te hebben.

Het is echter nog niet helemaal klaar; wij gaan verder in gesprek met het Borchuus om te zien of daar een aantal van Willemina’s ideeën opgepakt kunnen worden opdat Varsseveld er uiteindelijk toch beter van kan worden.
Tevens heeft de Gemeente ons gevraagd na te denken over een plan voor de Kwaksmölle. Misschien is een samenwerking van “een deel van Willemina” met de Speelotheek en de EHBO binnen de Kwaksmölle mogelijk. Wij willen hierover nadenken als de Gemeente een aantal vragen concreet kan beantwoorden.

Helaas zullen de we mooie Wilhelminaschool in elk geval gedag moeten zeggen en zal de locatie een heel andere bestemming gaan krijgen met de nieuwe eigenaar.
Wij hopen dat de mensen die voor zichzelf een plek zagen binnen Willemina deze elders naar tevredenheid zullen vinden.

Alle volgers, fans, en andere Willemina’s; heel hartelijk bedankt voor jullie betrokkenheid, meedenken en doen, we hopen elkaar snel ergens weer te ontmoeten!

met hartelijke groet,
Lilian en Saskia

 

26 april 2013:
Hectische tijden…terwijl wij onze geest en kennis aanscherpen in een leertraject van de Provincie verschijnen er artikelen in de Gelderlander waaruit wij een negatieve beeldvorming ervaren. Ook stond er te lezen dat de verkoop al zo goed als rond was met de andere partij. Deze en andere uitspraken/citaten veroorzaakten bij ons een zeer wrange smaak.
Wij kiezen ervoor om hier niet via de krant op in te gaan, dat lijkt ons niet chique zolang we nog in gesprek zijn met de Gemeente.
Ook op dit moment willen wij nog niet naar buiten treden met details. Wel willen we laten weten dat we afgelopen woensdag een presentatie hebben gegeven aan een afvaardiging van alle fracties in de Gemeenteraad en daarbij ook goed verslag hebben kunnen doen van het proces tot op heden.
Hierbij is door raadsleden aangegeven dat er vragen gesteld zouden gaan worden aan het college aangaande de procedure, het ontbreken van “spelregels” en andere onduidelijkheden. Ook de omgang met burgerparticipatie en burgerinitiatieven zou aangekaart worden. Gisteren is dat in de raadsvergadering gedaan.
Ook hebben wij gisteren gesproken met wethouder Haverdil. Helaas konden we inhoudelijk niet veel spreken over het plan, het accent lag op gebouwen en cijfers
en het belang daarvan voor de gemeente, niet op maatschappelijk rendement, leefbaarheid en versterkingskansen voor Varsseveld.
In dit gesprek is ons wel wat extra tijd toegezegd om nadere onderbouwing van het plan te vinden. Wij krijgen nu tot 1 juli 2013.
Wij hebben gezegd hierover te willen nadenken en gaan onderzoeken of 2 maand een realistische tijd is om een goede financiële onderbouwing te kunnen opstellen gezien de omvang van het plan en de vele partijen die erbij betrokken zijn.
Let wel, zolang wij geen voorwaarden en condities hieromtrent ontvangen vanuit de Gemeente kunnen wij niets. Deze condities zouden ons toegezonden worden maar tot op heden hebben hebben wij deze nog niet mogen ontvangen.
Het is daarom voor ons weer wachten en wachten. Dat is, in combinatie met de haast die de Gemeente heeft, een bijzonder lastige klus.
Probeer maar eens vooruit te komen terwijl je tegengehouden wordt.

Voor de duidelijkheid; voor ons gaat de klok pas lopen vanaf het moment dat wij de voorwaarden en condities op papier hebben.
De afgelopen maand hebben we helaas nauwelijks iets inhoudelijks met WW kunnen doen omdat we zoveel tijd en energie moesten steken in Gemeentelijke perikelen.
Wij krijgen energie van het kijken naar mogelijkheden en uitwerken van kansen. Helaas is het nu zo dat het ons vooral veel energie kost om te dealen met de Gemeente. Dat komt Willemina Wereld niet ten goede.
De komende dagen nemen we even Willemina-vrij en hopen dat we dinsdag een gezellige Kroningsdag met Varssevelds Centrumfeestje kunnen vieren.
Aan iedereen alvast een leuke dag gewenst!

12 april 2013:
We hebben gesproken met wethouder van Balveren. Het was de eerste keer dat we in de gelegenheid werden gesteld zelf en direct aan een collegelid over Willemina te vertellen. Tot nu toe verliep alles via beleidsmedewerkers en in de wandelgangen soms met raadsleden. Maar het gesprek met van Balveren was goed. We hebben duidelijk kunnen maken wat we wilden en hoe het verloop tot nu toe is geweest. De dag daarna zou het college in overleg een richting bepalen mbt de locatie. Inmiddels weten we dat dat toch nog niet gebeurd is. Waarom niet is ons op dit moment niet duidelijk. Wel hebben wij volgende week weer een gesprek met enkele beleidsmedewerkers.
Zo blijft het spannend!

Over een maandje gaan de leerlingen van de Wilhelminaschool verhuizen naar de nieuwe locatie…Morgen is daarom de Wilhelminaschool open voor iedereen, om afscheid te nemen, om terug te blikken, om de bel nog 1 keer te luiden, om samen een kopje koffie te drinken, en om naar de toekomst te kijken.
Wij zijn uitgenodigd om ook aanwezig te zijn om te informeren over plan Willemina Wereld. Dat doen wij natuurlijk heel graag en wij wensen de leerkrachten, leerlingen en alle anderen een hele mooie middag toe!

3 april 2013:
Gisteren een bijeenkomst met aantal directe buren van de Wilhelminaschool gehad. Goed om te vertellen wat we voor ogen hebben en te horen wat zij er van denken en waar wensen liggen.

De gemeente: De wegen van “de gemeente” zijn ondoorgrondelijk, want vorige week hoorden we plotseling dat er deze week al een richting bepalende besluitvorming mbt de locatie zou plaatsvinden in het college overleg. Wethouders en burgemeester zijn deelnemers aan dit besloten overleg. Aangezien wij geen van deze deelnemers nog zelf gesproken hadden over het plan, hebben we op de valreep weer een brief gestuurd aan alle genoemden en de raadsleden. Om een update van de laatste contacten te geven met de mogelijkheden die hierin verscholen liggen. Echter, voor zover wij begrijpen is er vooral naar de cijfers gekeken, en die zijn op dit moment nog bepaald niet volledig en sluitend. Dat kan ook nog niet in dit stadium, maar het werd wel van ons gevraagd. We misten ook veel informatie vanuit de gemeente zelf, zoals een concrete vraagprijs voor de locatie bijvoorbeeld. De besluitvorming is gisteren door het college uitgesteld. Daar zijn wij blij mee en ook met het initiatief van wethouder van Balveren om een gesprek met ons te plannen. Dit zal komende maandag 8 april plaatsvinden. Wij zullen ons hierop goed voorbereiden om met name de lange termijn visie waarop Willemina inmiddels gebaseerd is duidelijk over te brengen. Dat de cijfers vertrouwen in de zaak moeten wekken is voor ons ook zo klaar als een klontje, maar alles moet wel binnen reeële kaders en bijbehorend tijdspad gezien worden.Vandaag hebben we met beleidsmedewerkers van de gemeente een aantal mogelijkheden en onmogelijkheden besproken en zijn wat andere dingen duidelijk geworden. Zo weten we nu onder andere de taxatiewaarde en de vraagprijs. Dinsdag 9 april wil het college een definitief besluit nemen mbt de locatie. Het zijn spannende tijden; denkt de gemeente op korte of lange termijn? Realiseren ze zich dat  dat de toekomst al is begonnen en dat dit om andere manieren van organiseren vraagt en dat Willemina daar een kans toe is? Afstoten van taken is onontkoombaar, maar dit zal wel in redelijkheid en gefaseerd moeten gebeuren. Niet alles is onder de noemer “modern noaberschap” bij de burger weg te zetten. Daarbij krijgt de lokale overheid er ook taken bij, zoals de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, en dat gaat nog een lastige worden. Nogmaals; Willemina Wereld kan daar voor een deel in voorzien, daar zijn we allen bij gebaat.
Kortom, we zijn er nog niet mensen, dus wie een bijdrage in welke vorm kan leveren is altijd van harte welkom!
Willemina wil een plek van, voor en door burgers worden, en daarbij zullen we t nu en in de toekomst voornamelijk zelf en samen moeten rooien, dus schroom niet om te vragen of deel te nemen op de manier die bij je past!

26 maart 2013:
Er is weer veel gebeurd:
Op 14 maart waren we aanwezig bij de RaadsRotonde van de Gemeente. Onderwerp was Wijkgericht werken/ Dorpskracht. In een presentatie konden we zien dat een samenwerkingsverband van Gemeente, Wonion, Fidessa, Sensire, Azora, en Wijkagenten bezig is met een cultuuromslag in denken en doen. Deze omslag is gericht op meer uitgaan van eigen kracht van de bevolking, kansen en mogelijkheden, ruimte om te experimenteren, over grenzen heen kijken, en het vieren van successen. Klonk ons heel mooi in de oren. Wij vinden dat Willemina Wereld zo’n kans is. We hopen dat de bovenstaande partijen dit ook zien!

Verder waren we op 18 maart bij een interactieve informatie bijeenkomst van de Provincie: “Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen“. Ook hier veel factoren gezien en gehoord die nauwe aansluiting vinden bij plan Willemina. Lijkt ons dat de tijd echt rijp is voor een vernieuwend project als deze. Hieruit voortkomend hebben we contact met docenten van HAN Hogeschool die ook aanwezig waren. Zij kunnen wellicht ondersteunen tav die vernieuwende aspecten, dit gaan we verder bekijken.

Op 19 maart waren we te gast bij Estinea, zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking. Heel fijn om direct te merken dat we op dezelfde golflengte zitten. Werkplekken en dagbestedingsactiviteiten voor mensen met een beperking zouden een waardevolle aanvulling binnen Willemina zijn, en de wederkerigheid hiervan maakt ons tot potentiele samenwerkingspartners, heel fijn!

In dezelfde week hebben we ook gesproken met 2 mensen van VMBO Schaersvoorde uit Aalten. Zij bieden voortgezet onderwijs op diverse gebieden, zo ook techniek, zorg en groen. Gedurende de avond hebben we meerdere concrete mogelijkheden voor samenwerking tussen school en Willemina ontdekt en gingen we allen enthousiast huiswaarts.

En nog meer deze week; een ontmoeting met Johan Godschalk van Cultuurpact.
Goede, kritische vragen gemixed met enthousiasme maakten ook dit gesprek en bezoek aan de school tot een mooie en zinvolle ervaring!

Tot slot; we hebben de directe buren van de Wilhelmina School een uitnodiging gestuurd voor een informatie avond over het plan Willemina Wereld, graag willen we hen persoonlijk vertellen over de ideeën en horen wat ze ervan denken.

(Vanuit de gemeente hebben we helaas nog geen duidelijkheid….)

13 maart 2013:

We zijn in de afgelopen 2 weken in gesprek geweest met oa.Stichting de Lichtenvoorde. Deze zorgorganisatie sluit graag aan bij lokale initiatieven en ziet mogelijkheden voor samenwerking met Willemina Wereld.
Ook zijn er contacten met Speel-o theek- t Schakeltje dat uit z’n jasje groeit en we bekijken of we inhoudelijk en praktisch bij elkaar passen. De voortekenen zijn in elk geval goed!
Daarnaast hebben we een korte presentatie gegeven bij Topdorp Varsseveld en staat er een stuk op VarsseveldOnline. 
Vorige weer hebben we met een groep enthousiaste meedenkers een leuke foto laten maken bij de school voor bij een interview dat we mochten geven aan de lokale krant.
En vandaag is dat inhoudelijk stuk over Willemina Wereld met foto (!) te vinden op bladzijde 7 in de Gelderse Post.

1 maart 2013:
Uit een gesprek met de gemeente weten we nu dat er meer partijen met interesse in het perceel zijn.
Het perceel is de Wilhelminaschool, het sportveld, de Wilheminasporthal en gebouw El Bethel.
De gemeente wil het liefst dit alles in 1 koop van de hand doen.

Wat is het verschil tussen ons plan en dat van de andere partijen met interesse?
* De andere partijen hebben interesse vanuit eigen (zakelijk) belang. Het is niet precies duidelijk wat dit gaat betekenen voor gebouwen en grond.

* Wij hebben interesse vanuit sociaal- maatschappelijk en zakelijk belang. Dit betekent dat gebouwen zoveel mogelijk benut en bewaard blijven in originele staat, het gebied en de grond toegankelijk blijft voor iedereen, er activiteiten georganiseerd worden waar jong en oud, burgers en ondernemers, mensen met en zonder beperking, aan kunnen deelnemen, en waarbinnen meerdere maatschappelijke organisaties hun plek vinden.
Als Willemina Wereld gerealiseerd kan worden heeft ook de gemeente er baat bij.
Met de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) heeft de gemeente de komende jaren een stevige kluif op het bord liggen. Ze zullen hierdoor samenwerking en aansluiting bij verschillende organisaties (moeten) zoeken.
Willemina Wereld voorziet daarin. We kunnen partners zijn.

Willemina vormt namelijk een belangrijke schakel en kan een knooppunt zijn voor alle bovengenoemden. Nu en in de toekomst, waarin we steeds meer zullen moeten samenwerken en alleen op die manier voorzieningen en welvaart overeind kunnen houden.
En dat kan.
En dat levert ook veel moois op!
Als we nu deze kans mislopen zou dat echt nadelig voor velen zijn.

We zullen de komende weken veel moeten doen om overeind te blijven, om de macht van het snelle geld, het korte termijn denken van tegengas te voorzien.
Jullie kunnen helpen! Help ons en help daarmee jezelf, je kinderen, je ouders, je buren, je collega’s om iets belangrijks te bereiken.

MENSEN: vraag, praat, vertel, doe, deel, denk, help mee!

Als jullie laten zien dat je dit plan steunt staan we sterker!!!

GELD?
En als iemand met enig vermogen zich aangesproken voelt om dit plan te ondersteunen, om te investeren in een goede lokale toekomst, om liever geld te stoppen in iets waar je direct en met lijf en leden betrokken bij kunt zijn, neem dan nu contact met ons op!

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s